Tên đơn vị: Tổ bộ môn Chính trị, Pháp luật

Địa chỉ: Tầng 3 nhà A, Trường Cao đẳng Kinh tế và Công nghệ thực phẩm, Phường Ngọc Xuyên, Quận Đồ Sơn, TP Hải Phòng.

I. Cơ cấu tổ chức

Trưởng bộ môn:  bà Ngô Thị Thu Hương

Phó bộ môn: bà Nguyễn Thị Liên

Đội ngũ giảng viên:

1. Nguyễn Văn Đạt

2. Bùi Thị Mơ

II. Chức năng, nhiệm vụ

QUY ĐỊNH

CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ CỦA TỔ BỘ MÔN CHÍNH TRỊ, PHÁP LUẬT

Tổ bộ môn Chính trị, pháp luật là đơn vị quản lý chuyên môn, một cấp quản lý trực thuộc Ban Giám hiệu, có các chức năng, nhiệm vụ như sau:

1. Chức năng

 - Tổ chức thực hiện quá trình đào tạo, kế hoạch giảng dạy, học tập và các hoạt động giáo dục khác theo chương trình đào tạo, kế hoạch giảng dạy chung của Nhà trường.

- Tổ chức quản lý quá trình xây dựng mục tiêu, kế hoạch đào tạo, nội dung chương trình đào tạo các các ngành, nghề được giao

- Tổ chức biên soạn giáo trình, tài liệu, bài giảng các môn học thuộc ngành, nghề được phân công

- Tổ chức quản lý quá trình giảng dạy của giảng viên, giáo viên thuộc bộ môn theo kế hoạch, tiến độ đào tạo của Nhà trường

- Tổ chức, quản lý các hoạt động ngoại khóa, tham quan thực tế, thực hành, thực tập tay nghề, rèn nghề, thực tập tốt nghiệp của HSSV theo kế hoạch, quy trình, chương trình, tiến độ, thời gian.

- Tổ chức quản lý cơ sở vật chất - kỹ thuật, giáo trình, tài liệu, các phương tiện dụng cụ, phục vụ quá trình đào tạo thuộc phạm vi, trách nhiệm quản lý, khai thác, sử dụng, bảo quản, lưu trữ của Bộ môn.

- Tổ chức quản lý các hoạt động nghiên cứu khoa học, thực nghiệm, ứng dụng khoa học kỹ thuật của đội ngũ giảng viên, giáo viên, học sinh, sinh viên.

- Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện việc đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho giảng viên, giáo viên và cán bộ nhân viên.

- Tổ chức quản lý khối HSSV thuộc ngành, nghề đào tạo chuyên môn thuộc bộ môn trên cơ sở liên kết phối hợp cộng quản trong Nhà trường theo Nội quy, Quy định quản lý HSSV của Nhà trường.

- Tổ chức quản lý công tác giáo viên chủ nhiệm các lớp thuộc bộ môn theo sự phân công của Nhà trường.

- Tổ chức thực hiện các phong trào thi đua, văn hóa, văn nghệ - xã hội - thể dục thể thao - vệ sinh - an ninh - môi trường,  xây dựng tập thể đơn vị vững mạnh toàn diện.

- Tổ chức thực hiên các hoạt động liên kết, phối hợp các hoạt động với các khoa, phòng chức năng trong Nhà trường để cùng thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao, tăng cường trao đổi, nghiên cứu, học tập với các trường bạn trong cùng ngành, cùng địa phương.

2. Nhiệm vụ

- Xây dựng kế hoạch công tác của từng giảng viên, nhân viên trong từng tháng, học kỳ và năm học;

- Xây dựng kế hoạch và tổ chức chỉ đạo các hoạt động nghiên cứu khoa học, thực hành, thực nghiệm, nghiên cứu thực tế, thực tập tốt nghiệp của giảng viên, nhân viên và HSSV thuộc bộ môn;

- Tổ chức chỉ đạo việc biên soạn các chương trình môn học, biên soạn các giáo trình, bài giảng, tài liệu và đề thi, đề kiểm tra thuộc chức năng, nhiệm vụ của bộ môn;

- Tổ chức chỉ đạo thực hiện các  phong trào thi đua, các hoạt động văn hóa, thể thao, an ninh, đời sống xã hội, tham gia vào các hoạt động chung của Nhà trường;

- Tổ chức công tác bảo quản, khai thác sử dụng có hiệu quả tài sản, trang thiết bị, dụng cụ đồ dùng phục vụ nghiên cứu, giảng dạy học tập được giao;

- Tổ chức chỉ đạo công tác sơ kết, tổng kết học kỳ, năm học, đề xuất việc khen thưởng, ký luật đối với đội ngũ cán bộ, giảng viên, nhân viên và HSSV thuộc đơn vị theo sự phân cấp quản lý của Hiệu trưởng.

game nổ hũ tặng code tân thủ 2023